1397/01/22 10:25
بازديد دكتر فدايي فرماندار از اداره ورزش و جوانان شهرستان زرنديه و ساختمان جديد در حال احداث اين اداره
بازدید دکتر فدایی فرماندار از اداره ورزش و جوانان شهرستان زرندیه و ساختمان جدید در حال احداث این اداره

بازدید دکتر فدایی فرماندار از اداره ورزش و جوانان شهرستان زرندیه و ساختمان جدید در حال احداث این اداره

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved