1397/01/22 10:29
بازديد دكتر فدايي فرماندار از سالن هاي ورزشي و زمين چمن مصنوعي شهرستان به همراه رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان زرنديه
بازدید دکتر فدایی فرماندار از سالن های ورزشی و زمین چمن مصنوعی شهرستان به همراه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان زرندیه

بازدید دکتر فدایی فرماندار از سالن های ورزشی و زمین چمن مصنوعی شهرستان به همراه رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان زرندیه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved