1397/01/22 10:37
نشست فدايي فرماندار با بخشدارمركزي و روساي ادارات صنعت‌معدن‌تجارت، منابع طبيعي و جهاد كشاورزي به منظور بررسي وضعيت معادن شهرستان زرنديه
نشست فدایی فرماندار با بخشدارمرکزی و روسای ادارات صنعت‌معدن‌تجارت، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به منظور بررسی وضعیت معادن شهرستان زرندیه

 نشست فدایی فرماندار با بخشدارمرکزی و روسای ادارات صنعت‌معدن‌تجارت، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به منظور بررسی وضعیت معادن شهرستان زرندیه


©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved