1397/01/22 10:40
بازديد فرماندار از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي شهرستان زرنديه 🔹دكتر فدايي در گفتگو با رييس و كارمندان اين اداره آخرين وضعيت كارگري شهرستان را بررسي كرد
بازدید فرماندار از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرندیه 🔹دکتر فدایی در گفتگو با رییس و کارمندان این اداره آخرین وضعیت کارگری شهرستان را بررسی کرد

بازدید فرماندار از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرندیه

🔹دکتر فدایی در گفتگو با رییس و کارمندان این اداره آخرین وضعیت کارگری شهرستان را بررسی کرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved