1397/01/22 10:42
جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان زرنديه به رياست فدايي فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداري زرنديه برگزار گرديد
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زرندیه به ریاست فدایی فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری زرندیه برگزار گردید

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زرندیه به ریاست فدایی فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری زرندیه برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved