1397/02/10 10:52
ديدار دهيار و اعضاي شوراي اسلامي روستاي ورده با دكتر فدايي فرماندار و بخشدار مركزي شهرستان زرنديه
دیدار دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای ورده با دکتر فدایی فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان زرندیه

دیدار دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای ورده با دکتر فدایی فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان زرندیه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved