1397/02/10 11:02
همايش روز ملي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در فرمانداري شهرستان زرنديه با حضور فرماندار، نماينده مجلس، ائمه جمعه، بخشداران و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرستان زرنديه برگزار شد
همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا در فرمانداری شهرستان زرندیه با حضور فرماندار، نماینده مجلس، ائمه جمعه، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان زرندیه برگزار شد

همایش روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا در فرمانداری شهرستان زرندیه با حضور فرماندار، نماینده مجلس، ائمه جمعه، بخشداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان زرندیه برگزار شد

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved