1397/07/24 09:56
جلسه ستاد مديريت بحران شهرستان زرنديه به رياست دكتر فدايي فرماندار و با حضور مديران مربوطه برگزار گرديد
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی فرماندار و با حضور مدیران مربوطه برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved