1397/07/28 10:08
بازديد دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه به همراه شهردار مامونيه و رئيس اراده ورزش و جوانان از محل احداث پارك بانوان مامونيه
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه شهردار مامونیه و رئیس اراده ورزش و جوانان از محل احداث پارک بانوان مامونیه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved