1397/07/29 10:14
بازديد دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه از شروع عمليات عمراني ورودي شهر زاويه
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه از شروع عملیات عمرانی ورودی شهر زاویه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved