1397/08/02 10:47
جلسه ستاد باز آفريني شهري پايدار
جلسه ستاد باز آفرینی شهری پایدار به ریاست دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه و با حضور شهرداران و جمعی از مدیران مربوطه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved