1397/08/02 11:11
بازديد دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه از موكب هاي شهرستان واقع شده در سرزمين ايرانيان و ورودي شهر مامونيه از اتوبان تهران
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه از موکب های شهرستان واقع شده در سرزمین ایرانیان و ورودی شهر مامونیه از اتوبان تهران

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved