1397/08/07 11:36
جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان زرنديه
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان زرندیه با حضور مهندس فرخی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ، دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه ، مدیران کل مربوطه ، مدیران شهرستان و جمعی از سرمایه گذاران برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved