1397/08/07 11:51
بازديد مهندس فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مركزي از شركت دارو سازي زاگرس در شهر زاويه
بازديد مهندس فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار مركزي از شركت دارو سازي زاگرس در شهر زاویه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved