1397/08/07 11:56
بررسي حوزه استحفاظي در منطقه رود شور
با حضور مهندس زندیه وکیلی معاون عمرانی استانداری مرکزی به همراه مهندس تواهن معاون عمرانی استانداری تهران و فرماندار شهرستان زرندیه و مدیرکل سیاسی استانداری تهران مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی هر دو استان حوزه استحفاظی در منطقه رود شور بررسی شد و اقدام لازم برای پیگیری های بعدی صورت پذیرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved