1397/09/27 08:56
جلسه مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان زرنديه به رياست دكتر فدايي فرماندار و با حضور مسئولين مربوطه در محل فرمانداري برگزار گرديد .
جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی فرماندار و با حضور مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved