1397/10/19 11:20
جلسه كميسيون فرعي پيشگيري و مقابله با سرقت شهرستان زرنديه به رياست دكتر فدايي و با حضور ساير اعضا در فرمانداري شهرستان زرنديه برگزار گرديد
جلسه کمیسیون فرعی پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی و با حضور سایر اعضا در فرمانداری شهرستان زرندیه برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved