1397/11/23 10:11
ديدار دكتر فدايي فرماندار از دو خانواداه شهيد بزرگوار
دیدار دکتر فدایی فرماندار به همراه مسئولین مربوطه از دو خانواداه شهید بزرگوار ابوالفضل سرخیل و شهید سید عیسی کاشی

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved