1397/12/20 10:39
هم انديشي دانشگاهيان و روساي ادارات و نهادها با حضور دكتر فدايي فرماندار
هم اندیشی دانشگاهیان و روسای ادارات و نهادها با حضور دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه ، دکتر ایمانی مقدم رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی و دکتر ساده رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved