1397/12/20 10:53
نشست دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه با مديركل و پرسنل اداره كل استاندارد استان مركزي در محل فرمانداري
نشست دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه با مدیرکل و پرسنل اداره کل استاندارد استان مرکزی در محل فرمانداری

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved