1397/12/20 11:04
جلسه كميته پدافند غير عامل شهرستان زرنديه به رياست دكتر فدايي و با حضور بخشدار خرقان و ساير مديران مربوطه در سالن فرمانداري برگزار گرديد .
جلسه کمیته پدافند غیر عامل شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی و با حضور بخشدار خرقان و سایر مدیران مربوطه در سالن فرمانداری برگزار گردید .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved