1397/12/20 11:15
حضور دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه در همايش سراسري فرمانداران
حضور دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه در همایش سراسری فرمانداران و مدیران کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری سراسر کشور

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved