1397/12/20 11:27
جلسه هيئت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه شهرستان زرنديه
جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی و با حضور رییس دادگستری و سایر مدیران مربوطه برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved