1398/07/17 19:34
همزمان با روز ملي روستاها و عشاير:
بازديد فرماندار شهرستان زرنديه از نمايشگاه توانمندي هاي روستايي و عشايري
بازدید دکتر فدایی فرماندار از نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری شهرستان زرندیه واقع در ترمینال شهید چمران شهر مامونیه صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved