1398/07/26 08:29
باحضور فرماندار و مديركل دفتر سياسي ، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري مركزي:
آئين تكريم و معارفه بخشدار مركزش شهرستان زرنديه برگزار شد
در این مراسم از خدمات مهندس میروهابی قدردانی و مهندس فیاضی به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان زرندیه معرفی شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved