1398/07/26 08:32
دكتر هادي فدايي،فرماندار شهرستان زرنديه :
لزوم توسعه روستاهاي بخش ، رضايت ارباب رجوع در دستوركار بخشداري مركزي قرار گيرد.
هادی فدایی فرماندار شهرستان زرندیه با حضور در محل بخشداری مرکزی به منظور معارفه مهندس فیاضی به سمت بخشدار مرکزی به لزوم توسعه روستا های بخش و رضایت ارباب رجوع تاکید نمود. وی همچنین بیان داشت همه توان بخشداری میبایستی به منظور توسعه اشتغال و آبادانی روستا ها به عمل آید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved