1398/11/22 21:01
حماسه حضور:
حضور پرشور مردم انقلابي شهرستان زرنديه در راهپيمايي بيست و دوم بهمن ماه و تجديد بيعت با آرمان هاي انقلاب اسلامي
مردم انقلابي شهرستان زرندیه در راهپيمايي ٢٢ بهمن و تجديد بيعت با آرمان هاي انقلاب اسلامي حضور باشکوهی داشتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved